– Affaldsguide –

Farligt og forurenet affald

Farligt og forurenet affald skal behandles separat efter gældende regler i den pågældende kommune, da det kan indeholde miljøproblematiske stoffer.

Hvad er farligt og forurenet affald?

Farligt og forurenet affald kan være mange ting. Nedenfor har vi samlet nogle eksempler på affald, der skal håndteres efter gældende regler i den enkelte kommune:

Forskellen på farligt og forurenet affald

Forskellen mellem farligt og forurenet affald ligger i grænseværdierne. Det er derfor vigtigt at skelne mellem farligt og forurenet affald, da der er stor forskel på, hvordan det skal anmeldes og behandles fra kommune til kommune.

Rent affald Forurenet affald Farlig affald
Bly
<40 mg/kg ppm
40 – 2500 mg/kg ppm
>2500 mg/kg ppm
PCB
<0,1 mg/kg ppm
0,1 – 50 mg/kg ppm
>50 mg/kg ppm
Asbest
Hvis materialet indeholder asbest
Klorerede paraffiner
>1% for kortkædet klorerende paraffiner
Kviksølv
<1,0 mg/kg ppm
1 – 1000 mg/kg ppm
>1000 mg/kg ppm
Zink
<500 mg/kg ppm
500 – 2500 mg/kg ppm
>2500 mg/kg ppm
PAH
<0,4 mg/kg ppm
4 – 1000 mg/kg ppm
>1000 mg/kg ppm

Værdierne er vejledende niveauer. Ved vurdering af affaldets farlighed kræves en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning. 

Det er en proces, som vores miljøkonsulenter står klar til at hjælpe dig igennem, så bortskaffelsen foregår miljømæssigt korrekt. I City Container arbejder vi efter en veldokumenteret og gennemprøvet metode:

Styr på problematiske stoffer med miljøscreening og miljøkortlægning

Miljøscreening er en indledende vurdering af hvilke problematiske stoffer der kan forventes. Ofte vil screening være baseret på historiske oplysninger og en visuel gennemgang af bygningen.

Ved en miljøkortlægning forstås en nærmere registrering af miljøskadelige stoffer og materialer i byggeriet. Miljøkortlægning bør omfatte alle relevante bygningsdele. I forbindelse med kortlægningen vil det ofte være nødvendigt at udtage materialeprøver til
laboratorieanalyse.

For at analyserne kan anvendes i forbindelse med en konkret sagsbehandling er det vigtigt, at prøverne er veldokumenterede og udført hos et anerkendt laboratorium. Antallet af prøver bør altid være tilpasset opgaven. Kommunen kan kræve supplerende prøver, hvis dette vurderes nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen.

Kontakt en miljøkonsulent angående rådgivning om korrekt håndtering af farligt og forurenet affald.

Kontakt en miljøkonsulent

Har du et konkret spørgsmål til korrekt håndtering af forurenet eller farligt affald, eller vil du gerne have et tilbud, så kontakt miljøkonsulent Susanne Hansen på telefon eller e-mail

Afhentningsformular