– City Container – 

Salgs- og leveringsbetingelser

For City Container A/S, City Container Fyn A/S og City Container Jylland A/S
(herefter hver for sig og samlet benævnt “CC”)

Navn og adresse

City Container A/S
Hørmarken 2
3520 Farum
CVR 31766273

1. Anvendelsesområde

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af alle ydelser og varer fra CC, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale, underskrevet af CC.

CC´s medkontrahent, det værende en kunde eller en samarbejdspartner, (herefter ”Kunden”) accepterer, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse forud for medkontrahentens eventuelle standardbetingelser.

2. Tilbud og priser, prisregulering

Alle priser der er angivet på citycontainer.dk er i DKK. 

Tilbud fra CC er bindende i 14 dage fra tilbuddets datering, medmindre tilbuddet er tilbagekaldt, ændret eller afslået.

Bestilling sker til listepriser, medmindre andet er aftalt. Tilbudspriser er afgivet under forudsætning af, at betalingsbetingelserne overholdes, og i modsat fald kan CC opkræve listepriser for allerede leverede ydelser. De aftalte priser reguleres 1 gang årligt, medmindre andet er aftalt. Affaldet følger prisudviklingen på modtageanlægget.

På kørselsrelaterede opgaver opkræves et olie- og trængselstillæg. Olie- og trængselstillægget er genstand for regulering minimum én gang om måneden uden forudgående varsel. Der opkræves weekend- eller aftentillæg for opgaver, der udføres lørdag, søndag, på helligdage eller på hverdage fra kl. 17.00 til kl. 07.00. Tillæg aftales fra gang til gang. Der tages endvidere forbehold for regulering af priser som følge af ekstraordinære energiprisstigninger, stigninger fra modtageanlæggene samt øvrige forhold, som CC ikke har indflydelse på.

3. Betalingsbetingelser, morarenter mv.

Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturerede beløb til øjeblikkelig betaling (netto kontant). Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Der beregnes et rykkergebyr på kr. 100 for hver rykker.

Såfremt der ønskes faktura fremsendt pr brev pålægges et administrationsgebyr på 750 kr. for at fremsende fakturaen.

Bankoplysninger:
Sjælland: 8117-3908857 (Nykredit Bank)
Fyn: 8117-3908946 (Nykredit Bank)
Jylland: 5470-1528150 (Nykredit Bank)

Ved Kundens manglende rettidige betaling af ethvert forfaldent beløb er CC berettiget til at hæve aftalen med Kunden og kræve erstatning, herunder, men ikke begrænset til, erstatning svarende til tabt indtjening i den aftalte kontraktperiode.

4. Kontrakt løbetid

Aftaler om afhentning og aflevering af fast affald og genanvendelige materialer kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog er aftalen for kunden uopsigelig de første 12 måneder fra ikrafttrædelsen. Den part, som opsiger aftalen, er ansvarlig for at indsende en kopi af opsigelsen til affaldsproducentens hjemsteds-kommune, dersom der i affaldsregulativerne måtte være krav herom. Aftalen ophører uden varsel i tilfælde af kundens betalingsstandsning, konkurs, opløsning eller lignende. Hvis intet andet er aftalt, så gælder følgende for nedrivnings-, bygge- og anlægsopgaver: aftalen gælder fra aftalens indgåelse til entreprisens afslutning.

5. Acceptvilkår for BigBags

Ved 1m3 – fyld affald til max. 5 cm fra kanten – max. 1,2 ton.
Ved 2m3 – fyld affald til max. 20 cm fra kanten – max.1,2 ton.
2 m3 BigBags er ikke beregnet til tungt affald som tegl, brokker m.m.

Affald i BigBags må ikke indeholde farligt affald som f.eks. asbest, PCB, elektronik, jord, dagrenovationslignende affald, olie- og kemikalieaffald, maling, træbehandlingsprodukter, fugemasse, andre oliebaserede rester og affaldsprodukter.

Betaling for BigBags bestilt via citycontainer.dk sker ved afsendelse af ordren.
Forventet leveringstid for BigBags er 1-3 hverdage fra bestilling.

6. Udleje af containere og køreplader

Udleje af containere/køreplader sker i en nærmere aftalt periode til den aftalte pris og til et nærmere aftalt formål. Lejeperioden anses som påbegyndt, når CC har leveret disse i overensstemmelse med det aftalte, også i de tilfælde, hvor Kunden ikke måtte være til stede ved afleveringen. Lejeperioden anses som ophørt, når containeren/kørepladen er afhentet af CC i henhold til aftale.

Kunden må ved leje af containeren/kørepladen alene anvende det lejede til aftalte formål, og Kunden må ikke uden skriftlig samtykke fra CC flytte containerne fra den aftalte placering. Kunden skal til enhver tid behandle det lejede på en sådan måde, så det lejede ikke tager skade, værdiforringende eller ej, og på en sådan måde så hverken det lejede eller Kunden forsager skade af nogen art. CC påtager sig ved udleje containere eller køreplader intet ansvar for de skader, som Kunden eller det lejede måtte forvolde, værende personskade, skade på veje eller andre materialer. Det påhviler Kunden at undersøge, at det lejede kan anvendes til det aftalte formål, herunder sikre, at størrelse og vægt passer til det påtænkte formål. CC påtager sig intet ansvar for Kundens brug af det lejede, ligesom CC ikke påtager sig noget ansvar, såfremt det lejede ikke kan anvendes til det af Kunden påtænkte.

Kunden skal tilbagelevere det lejede tømt for materialer, rengjort og i mindst lige så god stand som ved lejeperiodens begyndelse. CC har ret til på Kundens regning at tømme og rengøre det lejede, såfremt dette ikke er sket. Kunden er til enhver tid ansvarlig for uautoriseret påfyldning af containere. Kunden fører kontrol med det lejedes indhold under lejeperioden.

Kunden har det fulde ansvar for det lejede i lejeperioden. Enhver skade på det lejede opgøres af CC ved Kundens tilbagelevering af det lejede, og Kunden er ansvarlig herfor, uanset om Kunden ikke er skyld i skaden. I tilfælde af det lejedes bortkomst under lejeperioden er Kunden endvidere ansvarlig herfor, og CC vil rette krav mod Kunden for ethvert tab, som CC måtte lide som følge af det lejedes bortkomst. Kunden er ansvarlig for forsikring af det lejede under lejeperioden.

Såfremt Kunden ved levering og afhentning af køreplader ikke er til stede til at underskrive kvittering for køreplader, er det den pågældendes chaufførs optælling, der er gældende ved eventuel afvigelse i leveret antal og hentet antal. Hvis en køreplade ikke er lige ved afhentning, skal der betales særskilt for opretning heraf.

7. Forgæves kørsel

Containere: Hvis en container ikke kan afhentes eller tømmes pga. eksempelvis blokering foran containeren, ikke tilstrækkelig plads rundt omkring containeren, eller hvis affaldet er over kanten på containeren eller lignende, faktureres der særskilt for forgæves kørsel, og der skal bestilles på ny.

BigBags: Disse skal placeres på et befæstet underlag med tilstrækkelig bæreevne max. 7 meter fra, hvor den afhentende lastbil kan komme til. Der skal endvidere være transportadgang fra lastbilen på et befæstet underlag med tilstrækkelig bæreevne. Hvis dette fraviges, vil der blive faktureret for forgæves kørsel, og der skal bestilles på ny.

8. Kundens ansvar for affaldets sammensætning mv.

Som affaldsproducent er Kunden ansvarlig for affaldets sammensætning og sortering samt ansvarlig for, at affaldet er adskilt i behandlingsforeskrevne fraktioner.
Såfremt Kundens affald er karakteriseret som farligt og/eller forurenet affald, er Kunden forpligtet til at orientere CC herom, ligesom Kunden endvidere er forpligtet af det ansvar og de pligter, afsenderen har ved håndtering og transport af affald, jf. affaldsregulativerne samt regler om vejtransport af farligt gods.

Såfremt affaldets sammensætning afviger fra, hvad der er oplyst/aftalt, er CC berettiget til at håndtere og bortskaffe dette i overensstemmelse med gældende lovgivning for Kundens regning. CC forbeholder sig i øvrigt ret til at kræve erstatning for enhver omkostning, som affald af anden karakter end oplyst af Kunden direkte eller indirekte måtte påføre CC. CC forbeholder sig endvidere retten til at afvise at håndtere affaldet/materialet.

9. Miljø

Al affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og indrapporteret til myndighederne. Der opkræves tillæg for miljøindrapportering- og registrering til enhver tid gældende pris pt. kr. 70.

10. Løft af container

Udvalgte containere er certificeret til løft, da de har løfteøjer. Ved bestilling af en container med løfteøje, husk da at sige den skal løftes.

11. Skader

Ved udførelse af vores service på og ved arbejdsadressen, dækker CC ikke skader forvoldt på belægning, kabler og lignende, da det er Kundens ansvar at anvise en forsvarlig transportvej og hensigtsmæssig placering af containere mv.

12. 14 dages fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine bigbags.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen af dine bigbags til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du skal sende en mail til backoffice@citycontainer.dk

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage dine bigbags uden samtidig at give os besked.

Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder dit køb. Og du skal selv betale for fragtomkostningerne retur til os.

13. Reklamation og Kundens mangelbeføjelser mv.

Kunden må straks ved modtagelsen af varen eller ydelsen sikre sig, at det leverede opfylder de mellem parterne aftalte kvalitetskrav. Hvis Kunden vil påberåbe sig mangler, skal Kunden reklamere skriftligt straks. Ved reklamation skal manglens art og omfang specificeres nærmere. Afgiver Kunden ikke behørig reklamation straks, fortaber Kunden sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.

Det er Kundens ansvar at iagttage, at leverede varer er egnede til det formål, disse ønskes anvendt til. CC er ikke ansvarlig for skader og tab som følge af, at varerne er anvendt forkert. Kunden er ansvarlig for CC´s omkostninger som følge af Kundens uberettigede reklamation.

For leverede varer forbeholder CC sig en margin på +/- 10 % af det bestilte kvantum, uden at dette kan betragtes som en mangel. Kunden betaler dog i henhold til endeligt kvantum.

Såfremt der foreligger en berettiget reklamation over en af CC leveret vare eller ydelse, kan CC vælge at afhjælpe manglen eller foretage ombytning af det leverede, hvilket sker uden beregning for Kunden. Bortset fra krav om afhjælpning eller ombytning, kan Kunden ikke gøre noget krav gældende overfor CC som følge af mangelfuld levering.

14. Produktansvar

CC kan alene ifalde produktansvar i det omfang dette følger af ufravigelige regler, idet CC ellers fraskriver sig et sådant ansvar.

CC er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af CC eller andre, som CC har ansvaret for.

CC er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varerne er i Kundens besiddelse. CC er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er CC kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Kunden er pligtig at friholde CC for ethvert produktansvar i forbindelse med leverancer, i det omfang et sådant produktansvar rækker ud over de nævnte begrænsninger.
Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler en sag, hvor produktansvar søges gjort gældende imod CC i anledning af en leverance til Kunden.

15. Leveringshindringer (force majeure)

CC hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, hvilket omfatter enhver hindring som CC ikke kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse, herunder, men ikke begrænset til, myndighedsrestriktioner, krig, terror, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed.

Foreligger der force majeure, udsættes leveringstiden således uden ansvar for CC i et tidsrum, der svarer til den tid, hindringen har haft virkning.

16. Generel ansvarsbegrænsning

Medmindre andet er specifikt aftalt eller angivet ovenfor, gælder det, at CC ingensinde kan gøres ansvarlig for andet end direkte dokumenterede tab, herunder med dokumenteret ansvarsgrundlag for CC.

CC fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andre indirekte tab, herunder Kundens eller dennes kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge af en afledt mangel ved produkterne, hvori det leverede materiale indgår, eller lignende tab. CC´s erstatningsansvar overfor en kunde kan aldrig overstige kr.
500.000.

Ansvarsbegrænsningen i dette pkt. 15 finder ikke anvendelse, hvis CC´s ansvarspådragende handling er forsætlig.

17. Juridisk adresse

City Container A/S
Stensøvej 2
3540 Lynge
CVR: 31766273

18. Lovvalg og værneting

Enhver tvist med CC afgøres i henhold til dansk ret og ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som værneting.

Senest opdateret pr 1. januar 2023

Afhentningsformular