– City Container – 

Miljø & Sikkerhed

Hos City Container er vi eksperter i bæredygtige affalds- og logistikløsninger. Den viden, som vi har oparbejdet i virksomhedens mere end 35-årige historie, søger vi aktivt at implementere i vores daglige rådgivning og vejledning, når vi sammen med vores kunder laver de mest bæredygtige logistikløsninger.

Vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Vi ønsker at gøre en forskel for vores kunder og for samfundet generelt og at passe på vores medarbejdere. Derfor arbejder vi altid ud fra følgende politik:

Ordentligt arbejdsmiljø er vejen til et højt serviceniveau

Chaufførens arbejdsmiljø er meget højt prioriteret hos City Container, og vi har en meget lav fraværsprocent (3-4%). Vi er gode til at være der for hinanden. Du kan også læse mere om, hvordan vi arbejder.

Sammen med ordentlige arbejdsforhold sørger vi også for, at vores medarbejdere modtager løbende efteruddannelse, således at vi alle altid er klar til at levere en ordentligt og tidssvarende service.

Anvendelse af moderne lastbiler betyder, at ergonomien er den nyest udviklede, og med det udstyrsniveau, bilerne indkøbes med, bidrager det positivt til et sikkert, behageligt og ordentligt arbejdsmiljø.

Vi driver ligeledes et forebyggende vedligeholdelsesprogram, der sikrer, at containerne er tidssvarende, fremstår i ordentlig stand og er lette at betjene, ligesom vi tilbyder et meget varieret containerprogram, der sikrer, at vi altid kan sørger for at vi stiller den rette løsning til rådighed for vores kunder – hverken mere eller mindre.

For det har en betydning for miljøet, at man tilpasser den enkelte løsning de konkrete krav ved en opgave.

Syv simple huskeregler sikrer implementering af en miljørigtig og sikker arbejdsdag i alle dele af organisationen

Med udgangspunkt i vores miljøpolitik har vi udformet syv simple huskeregler, som vi alle arbejder med i vores hverdag – uanset ansvarsområde.

Disse syv huskeregler lyder: Vi gør det for miljøet. Vi gør det cirkulært. Vi gør det ordentligt. Vi gør det kompetent. Vi gør det for vores fremtid. Og vi gør det enkelt.

Vi gør det for miljøet

Det betyder i praksis, at vi 
i altid har miljøhensyn med i vores arbejde. I City Container bidrager vi til en bedre sporbarhed, så vi ved hvilken affaldsfraktioner, der går til genanvendelse, nyttiggørelse, genbrug mv., ligesom vi understøtter kildesorteringskrav og egne genanvendelsesmål med tilpassede logistikløsninger.

Eget miljøledelsessystem sikrer miljørigtige valg

Vi har i City Container udviklet et miljøledelsessystem, der er forankret i hele virksomheden, og tager udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi.

Miljøledelsessystemet sikrer, at vi altid har miljø og arbejdsmiljø med i væsentlige investeringsbeslutninger, ligesom den er implementeret i vores arbejdsgange, så vi også i det daglige træffer valg optimalt, når vi løser vores kunders opgaver. PÅ den måde er vores miljøledlesessystem med til, at vi løbende nedbringer vores forbrug af naturens ressourcer og er med til at mindske forureningen både ved langsigtede investeringer og på den kortere bane i vores dagligdag.

Den enkelte gør den store forskel

Vi bestræber os hver dag for at anvende den bedste og mest bæredygtige teknologi, og vi evaluerer løbende nye teknologier inden for f.eks. transport, som afspejler sig i vores moderne vognpark. For os betyder det blandt andet, at vores lastbilers opbygning sikrer den mindst mulige vindmodstand og dermed også brændstofforbruget via aerodynamikken.

Selvom vi har moderne og miljøvenlige lastbiler, så er vi også klar over den enkelte medarbejders betydning for vores samlede aftryk på miljøet. Derfor tager vi den personlige udvikling meget seriøst hos City Container, også inden for miljøforståelse.

Alle vores medarbejdere motiveres til at tage ansvar og gøre en forskel. De uddannes løbende i miljøansvarlighed. Blandt andet har vi hos City Container vores egen driver coach ansat. Alle vores lastbiler opsamler og lagrer data omkring brændstofforbruget, kørsel m.m. Disse data gennemgår vores driver coach, inden denne kører ud med den enkelte medarbejder.

Under kørslen gennemgår vores driver coach mulighederne for mere miljørigtig kørsel, regler vedrørende tomgangskørsel m.m. med medarbejderen. På den måde sikres det, at medarbejderen er bevidst om lastbilen, kørslen og den positive forskel medarbejderen kan gøre for miljøpåvirkningen i dagligdagen.

Vi gør det cirkulært

Vi arbejder for, at så meget affald og overskudsjord som overhovedet muligt kommer tilbage i produktionen som oparbejdede råvarer og genbrugsmaterialer. Det er derfor vigtigt for os, at vores kunder afgiver så mange oplysninger som muligt på alle projekter, så vi kan give dem de bedste og mest bæredygtige logistik- eller affaldsløsninger.

Det hjælper vi selvfølgelig gerne med til at sørge for er muligt. Derfor er vores kundeservicecenter eller specialister klar til at sørge for kompetent og ordentlig vejledning og rådgivning om kildesorteringskrav, genanvendelsesmål og andre spørgsmål forud for og under en opgave.

ADS-registrering

Alt affald bliver, som loven foreskriver det, registreret og indrapporteret til myndighederne. Det sikrer dig, at alt bliver behandlet efter gældende love og bekendtgørelser.

City Container er i Affaldsregistret registreret som indsamler – og dermed også som transportør. Det betyder, at vi må transportere affaldet fra kunden til et på forhånd godkendt modtageanlæg.

Skulle du som kunde ønske opgørelser over det bortkørte og behandlede affald, kan der indgås særskilte aftaler om dette. Det kan nogle gange være brugbart, hvis du selv arbejder med certificeringer. I den forbindelse kan du også have gavn af at kende til vores, samt vores arbejde med DGNB-certificerede kunder i bygge- og anlægsbranchen.

Vi gør det ordentligt

Vi tager ansvaret på os. Det kræver ordentlighed. Hos City Container har vi ansvaret for, at dokumentationen er i orden, når vi håndterer vores kunders affald  og jord. Derfor har vi et effektivt miljøledelsessystem inden for transport af ikke-farligt affald, farligt affald, jord og forurenet jord.

Ordentligt arbejdsmiljø er vejen til et højt serviceniveau

Chaufførens arbejdsmiljø er meget højt prioriteret hos City Container, og vi har en meget lav fraværstransport (3-4%). Vi er gode til at være der for hinanden. Du kan også læse mere om, hvordan vi arbejder.

Sammen med ordentlige arbejdsforhold sørger vi også for, at vores medarbejdere modtager løbende efteruddannelse, således at vi alle altid er klar til at levere en ordentligt og tidssvarende service.

Anvendelse af moderne lastbiler betyder, at ergonomien er den nyest udviklede, og med det udstyrsniveau, bilerne indkøbes med, bidrager det positivt til et sikkert, behageligt og ordentligt arbejdsmiljø.

Vi driver ligeledes et forebyggende vedligeholdelsesprogram, der sikrer, at containerne er tidssvarende, fremstår i ordentlig stand og er lette at betjene, ligesom vi tilbyder et meget varieret containerprogram, der sikrer, at vi altid kan sørger for at vi stiller den rette løsning til rådighed for vores kunder – hverken mere eller mindre.

For det har en betydning for miljøet, at man tilpasser den enkelte løsning de konkrete krav ved en opgave.

Vi gør det kompetent

Vores kundeserviceteam håndterer hver dag rigtig mange opkald fra private, offentlige og erhvervsvirksomheder, hvor de hjælper både eksisterende og potentielle kunder med kompetent rådgivning i forhold til kildesorteringskrav, genanvendelsesmål og optimering af affalds- og logistikløsninger, så de bliver mest bæredygtige.

Det betyder også, at vi ser det som en investering at sætte os ind i myndighedernes regler og retningslinjer, da det kommer tilbage i form af, at vi kan give en kompetent rådgivning og ordentlige løsningsforslag.

For at sikre, at værdifuld viden kommer ud i alle dele af vores organisation, arbejder vi for at undgå siloer, ved at sørge for, at den nyeste viden bliver tilpasset og indarbejdet i alle medarbejderes hverdag, bl.a. gennem miljøleldesessytemet. Et godt eksempel er driver coach, der er nævnt ovenfor, men også i daglig vidensdeling om nye reguleringer og ændrede lovkrav.

Det betyder, at du får en kompetent partner, der ikke blot kan sørge for ordentlig håndtering af dit eller jord, men også kompetent rådgivning før, under og efter din opgave med bortskaffelse af jord eller affald.

Vi gør det for vores fremtid

Vi har forpligtet os til at understøtte den samlede samfundsindsats for at nå FNs 17 verdensmål. Vi mener, at vi alle har en rolle at spille i den samlede løsning på de globale udfordringer vi står med.

Som en central virksomhed i miljøbranchen føler vi os særligt forpligtede til at gøre en indsats og aktivt søge at gøre en forskel ikke mindst i samarbejdet med vores kunder. Vi arbejder derfor direkte med disse fire af FNs verdensmål i vores hverdag:

Mål 6 - Rent vand og sanitet

I City Container vil vi hjælpe med at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. Det gør vi ved at reducere forurening, afskaffe dumping af affald og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt i vores håndtering og transport af affald og jord.

Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur

I City Container vil vi hjælpe med at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. Det gør vi ved at understøtte en bæredygtig håndtering og transport af jord og affald og øge brugen af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer i håndteringen af affald og jord, samt ved kun at anvende moderne lastbiler med lav emission samt ved løbende at evaluere nye teknologier.

Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

I City Container vil vi hjælpe med at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Det gør vi ved at understøtte at den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres ved at transportere og håndtere affald med mindst mulig miljøbelastning. Vi anvender udelukkende moderne lastbiler for at tilgodese miljøet.

Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

I City Container vil vi hjælpe med at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Det gør vi ved at understøtte 2030 målet om, at affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug i håndteringen af affald og jord.

Vi gør det enkelt

Hos City Container tager vi ansvar for logistikken. Vi hjælper dig med at træffe de rigtige og bæredygtige valg og med at stille de løsninger til rådighed.

Vi forpligter os på at kunne formidle vores viden om regler og reguleringer på miljøområdet korrekt og kompetent videre til dig som kunder, samtidig med, at vi ønsker at gøre det nemt for dig, at efterleve reglerne.

Hos City Container tager derfor vi ansvar for, at myndighedsdokumentationen er i orden i forhold til korrekt affaldssortering, så du slipper for det, og vi sørger for at du er klædt på til ordentlig kildesortering uanset projektets omfang. Vi er fleksible, og sørger for at have den viden, der skal til for at du kan få en ordentlig service. Uanset hvilken af vores services du vælger.

Og så udvikler vi os hele tiden, så vi afspejler vores kunders behov. Det betyder, at vi bl.a. har udviklet en webapp, CityWeb, der gør det nemt for dig at være kunde, da du nu nemt på mobilen kan få overblik over dine containere og bestille afhentning af dit affald, når behovet opstår. Så sørger vi for at det sker med blik for miljøet, mens du blot skal trykke på skærmen.

Afhentningsformular